pixia-club.info Religion Filipino 10 Module Pdf

FILIPINO 10 MODULE PDF

Wednesday, July 10, 2019


G10 Filipino LM – Quarter / Unit 1; G10 Filipino LM – Quarter / Unit 2; G10 Filipino LM – Quarter. K to 12 Learner's Materials for Grade 10 Filipino Filipino G10 LM - Q4 . The links for G10 English Module Q don't work for me as well and. For Filipino Students and Teachers who are looking for K to 12 Learning Modules GABAY PANGKURIKULUM SA ARALING PANLIPUNAN BAITANG_pdf K.


Filipino 10 Module Pdf

Author:LAYNE KIRKWOOD
Language:English, Spanish, Japanese
Country:Peru
Genre:Health & Fitness
Pages:362
Published (Last):09.03.2016
ISBN:735-7-35402-355-9
ePub File Size:25.80 MB
PDF File Size:10.63 MB
Distribution:Free* [*Regsitration Required]
Downloads:49861
Uploaded by: JENIFFER

K to 12 Learner's Materials for Grade 10 Filipino. Filipino G10 LM - Q1 .. Filipino 10 Learner's Module Q4, wala po ba??? ReplyDelete. Wika DEPED COPY 40 Pagsasanay 1: Kopyahin ang talata sa sagutang papel at salungguhitan ang ekspresiyong Filipino Grade 10 Learner's. DOWNLOAD YOUR FREE PDF COPY OF Filipino Grade 10 Teacher's Manual ( Quarters 1 to 4).

Isinalaysay ito niApuleius, isang manunulat na Latino. Ito ay bahagi lamang ng nobelang Metamorphoses na kilala rin sa tawag na The Golden Ass donkey. Basahin at unawain mo ito upang matuklasan mo kung paano nakatutulong ang mitolohiya sa pagpapaunlad ng panitikang Pilipino. Ambat Noong unang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak na babae. Ang pinakamaganda sa tatlo ang bunsong si Psyche.

Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan. Sinasabi nilang kahit si Venus, ang diyosa ng kagandahan, ay hindi makapapantay sa ganda nito. Nalimot na rin ng kalalakihan na magbigay ng alay at magpuri sa diyosa. Gayundin, ang kaniyang templo ay wala nang mga alay, naging marumi, at unti-unti nang nasisira.

Nagalit si Venus at inutusan niya si Cupid, ang kaniyang anak upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Hindi na niya naisip ang maaaring maidulot ng kagandahan ng dalaga sa kaniyang anak.

Agad tumalima si Cupid at hinanap ang nasabing babae. Umibig siya kay Psyche nang nasilayan niya ang kagandahan ng dalaga.

Tila ba napana niya ang kaniyang sariling puso. Nang makauwi si Cupid, inilihim niya sa kaniyang ina ang nangyari. Labis namang nagtitiwala si Venus at hindi na rin nito inusisa ang anak.

Nanabik ang diyosa ng kagandahan sa kahihinatnan ng buhay ni Psyche. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang o kahit kanino. Ang isa pang nakapagtataka ay walang umiibig sa kaniya.

Kontento nang pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki subalit hindi ang ibigin siya. Ang kaniyang dalawang kapatid na malayo ang hitsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at namumuhay nang masaya sa kani-kaniyang palasyo.

Naging malungkot si Psyche sa kaniyang pag-iisa. Tila walang nais magmahal sa kaniya. Nabahala ang magulang ni Psyche. Naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo. Hiniling niyang payuhan siya ni Apollo kung paano makahahanap ng mabuting lalaking iibig sa kaniyang anak.

Lingid sa kaalaman ng hari naunang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Sinabi niya ang kaniyang sitwasyon at nagmakaawang tulungan siya. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makapangangasawa si Psyche ng isang nakakatakot na nilalang. Pinayuhan niya ang hari na bihisan ng pamburol si Psyche, dalhin siya sa tuktok ng bundok at iwan nang mag-isa.

Doon ay susunduin siya ng kaniyang mapapangasawa na isang halimaw, isang ahas na may pakpak. Labis na kalumbayan ang baon ng hari sa kaniyang pagbabalik sa palasyo subalit agad pa rin siyang tumalima sa payo ni Apollo. Ipinag-utos niyang bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kaniyang libingan papunta sa tuktok ng bundok.

Habang naglalakbay sila, nagluluksa ang lahat sa maaaring mangyari kay Psyche. Sa kabila naman ng mabigat na sitwasyon, buong tapang na hinarap ng dalaga ang kaniyang kapalaran. Pagkatapos nito ay pinaalis na ni Psyche ang kaniyang mga kasama at sinabing masaya niyang haharapin ang kaniyang katapusan. Naghintay si Psyche habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bundok. Patuloy siyang tumatangis at nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin ni Zephyr.

Inilipad siya nito at inilapag sa isang damuhang parang na kasinlambot ng kama at pinahalimuyak ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar na tila nawala ang lahat ng kaniyang kalungkutan.

Nakatulog siya sa kapayapaan ng gabi. Nang magising si Psyche sa tabi ng ilog, natanaw niya sa pampang nito ang isang mansiyon na parang ipinatayo para sa mga diyos. Nagmasid-masid siya at labis ang kaniyang pagkamangha sa kagandahan nito. Yari sa pilak at ginto ang mga haligi, at ang sahig ay napalamutian ng mga hiyas. Nag-aalinlangan niyang buksan ang pinto subalit may tinig na nangusap sa kaniya. Maligo ka, magbihis, at ihahanda namin ang piging para sa iyo. Nalibang si Psyche sa mansiyon, kumain siya ng masasarap na pagkain.

Buong araw siyang inaliw ng mga musika ng lira at ng mga awitin ng koro na hindi niya nakikita. Maliban sa mga tinig na kaniyang mga kasama, nag-iisa siya sa mansiyon. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, batid niyang sa pagsapit ng gabi ay darating ang kaniyang mapapangasawa.

Lumipas ang maghapon nang hindi niya All rights reserved. Pagsapit ng gabi nangyari nga ang inaasahan niya. Naramdaman niya ang pagdating ng lalaki. Tulad ng mga tinig hindi niya ito nakikita. Bumulong ang lalaki sa kaniyang tainga. Nang marinig niya ang tinig ng lalaki, nawala ang lahat ng takot na kaniyang nararamdaman.

Sa kaniyang paniniwala, hindi halimaw ang lalaki kundi isang mangingibig at asawang matagal na niyang hinihintay. Isang gabi ay kinausap siya nang masinsinan ng lalaki.

Grade 10 Learning Materials and Teacher’s Guides

Binalaan siyang may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Nangako naman si Psyche na tatalima sa kagustuhan ng asawa. Kinabukasan, narinig ni Psyche ang panangis ng kaniyang mga kapatid.

Labis na naantig ang kaniyang damdamin sa kanilang pagluluksa. Nais niyang ibsan ang kanilang kalungkutan at patahanin sila sa pag-iyak. Hanggang sa maging siya ay umiiyak na rin. Kinagabihan ay inabutan pa siya ng kaniyang asawa na umiiyak. Sinabi ng lalaki na maaari na niyang makita ang kaniyang mga kapatid subalit mahigpit pa rin ang kaniyang babala. Pinayuhan siya nang masinsinan na huwag siyang pabubuyo kaninuman na subuking sulyapan ang mukha ng lalaki. Kung mangyayari ito, magdurusa si Psyche sa pagkakawalay sa kaniya.

Malungkot na sumang-ayon ang lalaki. Kinaumagahan, inihatid ng ihip ng hangin ni Zephyr ang dalawang kapatid ni Psyche. Hindi magkamayaw sa iyakan at yakapan ang magkakapatid.

Walang mapagsidlan ang nag-uumapaw nilang kaligayahan. Nang pumasok na sila sa mansiyon labis na pagkamangha ang naramdaman ng magkapatid. Sila ay nakatira sa palasyo subalit walang kasingganda ang mansiyon na ito. Nag-usisa sila kung sino ang napangasawa ni Psyche.

K-12 Learning Modules Direct PDF Downloads

Tulad ng kaniyang ipinangako inilihim ni Psyche ang tunay na pagkatao ng asawa. Nang matapos na ang pagdalaw ng kaniyang mga kapatid, dumakot si Psyche ng mga ginto at hiyas upang ibigay sa kaniyang mga kapatid.

Ipinahatid niyang muli ang mga kapatid kay Zephyr. Labis na pangingimbulo ang naramdaman ng mga ate ni Psyche sa kaniya. Ang kanilang kayamanan ay hindi maihahambing sa kayamanang kanilang nakita sa tahanan ni Psyche. Binalot nang labis na inggit ang kanilang puso na humantong sa pagpaplano nila ng ikapapahamak ng kanilang bunsong kapatid.

Noong gabi ring iyon, muling kinausap ng lalaki si Psyche. Nagmakaawa siyang huwag na muling patuluyin sa kanilang tahanan ang kaniyang mga kapatid.

Muling pinagbigyan ng lalaki ang asawa na makita ang kaniyang mga kapatid. Nag-usisa sila nang nag-usisa hanggang malito na si Psyche sa kaniyang mga pagsisinungaling. Napilitan siyang sabihin ang katotohanang bawal niyang makita ang mukha ng kaniyang asawa at hindi niya alam ang anyo nito. Ikinumpisal ng magkapatid na alam na nila noon pa na ang asawa ni Psyche ay isang halimaw batay sa sinabi ng orakulo ni Apollo.

Nagsisisi sila kung bakit nila ito inilihim kay Psyche. Binuyo nila si Psyche na dapat na niyang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Mabait lamang daw ang kaniyang asawa ngayon subalit darating ang araw na siya ay kakainin nito. Takot ang nangibabaw sa puso ni Psyche sa halip na pagmamahal. Ngayon lamang niya napagtagni-tagni ang katanungan sa kaniyang isip.

Kaya pala pinagbabawalan siyang makita ang hitsura ng kaniyang asawa sapagkat halimaw ito. At kung hindi man ito halimaw, bakit ito hindi nagpapakita sa liwanag? Magkahalong takot at pagkalito ang naramdaman ni Psyche. Humingi siya ng payo sa kaniyang kapatid. Isinagawa na ng nakatatandang mga kapatid ang masama nilang balak. Pinayuhan nila si Psyche na magtago ng punyal at lampara sa kaniyang silid.

Kapag natutulog na ang kaniyang asawa sindihan niya ang lampara at buong tapang niyang itarak ang punyal sa dibdib ng asawa. Humingi lamang daw si Psyche ng tulong at nasa di kalayuan lamang ang dalawa. Kapag napatay na ni Psyche ang asawa sasamahan siya ng kaniyang mga kapatid sa pagtakas. Iniwan nila si Psyche na litong-lito. Mahal na mahal niya ang kaniyang asawa subalit paano kung halimaw nga ito?

Nabuo ang isang desisyon sa kaniya. Kailangan niyang makita ang hitsura ng kaniyang asawa.

docobook.com_learners-manual-grade-10-filipino.pdf

Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Sinindihan niya ang lampara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kaniyang asawa.

Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kaniyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang hitsura ng kaniyang asawa. Hindi halimaw ang kaniyang nakita kundi pinakaguwapong nilalang sa mundo.

Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akma na niyang itatarak ang punyal sa kaniyang dibdib, nanginig ang kaniyang kamay, at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kaniyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kaniya. Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kaguwapuhan ng kaniyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito.

Nagising ang lalaki at natuklasan ang kaniyang pagtataksil. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa subalit paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki.

Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa. Ipinaliwanag nito kung sino siyang talaga. Ako na isang hamak lamang ay hindi tumupad sa aking pangako sa kaniya. Mawawala na nga ba siya sa akin nang tuluyan?

Kung wala na siyang natitirang pagmamahal sa akin, maipakikita ko sa kaniya kung gaano ko siya kamahal. Sa kabilang banda, umuwi si Cupid sa kaniyang ina upang pagalingin ang kaniyang sugat. Isinalaysay niya sa kaniyang ina ang nangyari. Nagpupuyos sa galit si Venus at lalong sumidhi ang pagseselos niya kay Psyche.

Iniwan niya si Cupid nang hindi man lang tinulungang gamutin ang sugat nito. Determinado si Venus na ipakita All rights reserved. Patuloy na naglakbay si Psyche at pinipilit na makuha ang panig ng mga diyos. Siya ay palagiang nag-aalay ng marubdob na panalangin sa mga diyos subalit wala sa kanila ang nais maging kaaway si Venus.

Nararamdaman ni Psyche na wala siyang pag-asa sa lupa o sa langit man. Kaya minabuti niyang magtungo sa kaharian ni Venus at ialay ang kaniyang sarili na maging isang alipin.

Sa ganitong paraan ay umaasa siyang lalambot din ang puso ni Venus at huhupa rin ang kaniyang galit. Nagbabakasakali rin siyang naroon sa kaniyang ina si Cupid. Sinimulan na niya ang paglalakbay.

Nang dumating si Psyche sa palasyo ni Venus, humalakhak nang malakas ang diyosa. Tiyak kong ang dati mong asawa ay wala nang pakialam sa iyo, sapagkat muntik na siyang mamatay dahil sa natamong sugat mula sa kumukulong langis na dulot mo. Isa kang kasumpa-sumpang nilalang. Kailanman ay hindi ka magkakaroon ng asawa kung hindi ka daraan sa butas ng karayom. Inutusan niya si Pysche na bago dumilim dapat ay napagsama-sama na niya ang magkakauring buto.

Agad lumisan ang diyosa. Tinitigan lamang ni Psyche ang malaking tumpok ng mga buto. Napaka- imposible ng ipinagagawa sa kaniya ng diyosa. Nasa ganitong pagmumuni si Psyche nang pagmasdan siya ng mga langgam. Kung ang mga mortal at imortal ay hindi naaawa sa kaniya, hindi ang maliliit na nilalang. Nagtawag ang mga langgam ng kanilang mga kasama at sinimulan ang pagbubukod-bukod ng mga buto. Agad natapos ang gawain. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kaniyang nakita.

Sinabi niyang hindi pa tapos ang mga pagsubok ni Psyche. Binigyan niya si Psyche ng matigas na tinapay. Sinabi rin ng diyosa na sa sahig siya matutulog.

Inisip ng diyosa na kung pahihirapan at gugutumin niya si Psyche mauubos rin ang nakaiinis nitong ganda. Samantala, tiniyak ni Venus na hindi makalalabas si Cupid sa kaniyang silid habang pinahihilom nito ang kaniyang sugat. Nasisiyahan si Venus sa magandang takbo ng mga pangyayari.

Kinaumagahan, isang mapanganib na pagsubok ang ipinagawa ni Venus kay Psyche. Pinakukuha niya si Psyche ng gintong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog. Ang mga tupa ay mababangis at mapanganib. Nang marating ni Psyche ang ilog, natutukso siyang tumalon at magpalunod na lamang upang matapos na ang kaniyang paghihirap.

Nakarinig siya ng tinig mula sa halamang nasa tabi ng ilog. Hindi naman ganoon kahirap ang ipinagagawa sa iyo. Kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong balahibo ng tupa. Pagsapit ng hapon ang lahat ng tupa mula sa malalabay na halamanan ay magtutungo dito sa ilog upang magpahinga.

Magtungo ka sa halamanan at doon ka kumuha ng mga gintong balahibong nasabit sa mga sanga. Umuwi siya sa kaharian ni Venus na dala ang mga gintong balahibo ng tupa. Hindi bale, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan na sadyang mapagkunwari kang may mabuting puso at magaling. Binigyan niya si Psyche ng prasko All rights reserved. Nagtungo si Psyche sa ilog ng Styx. Nakita niyang malalim ang bangin at mabato. Tanging may pakpak lamang ang maaaring makaigib ng tubig. Sa lahat ng kaniyang pagsubok, ito na ang pinakamapanganib.

Tulad ng inaasahan may tumulong kay Psyche. Isang agila ang dumagit sa praskong tangan ni Psyche at lumipad malapit sa talon.

Pagbalik ng agila, puno na ng itim na tubig ang prasko. Hindi pa rin sumusuko si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng madla.

Ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap sa kawawang mortal. Binigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Proserpine, ang reyna sa ilalim ng lupa.

Inutos ni Venus na sabihin ni Psyche na kailangan niya ito sapagkat napagod siya sa pag-aalaga ng kaniyang anak na maysakit. Katulad ng mga nauna agad tumalima si Psyche.

Dala ang kahon, tinalunton niya ang daan papunta sa kaharian ni Hades. Tinulungan siya ng isang tore na nagbigay sa kaniya ng detalyadong hakbang patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa. Una, kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan.

Kailangan niyang sumakay sa isang bangkang ang bangkero ay si Charon. Kailangan niyang bayaran ng pera si Charon upang siya ay makatawid. Makikita na niya ang lansangan patungo sa palasyo. Sa pintuan ng palasyo may nagbabantay na isang asong tatlong ulo. Kapag binigyan ng cake ang aso ito ay magiging maamo at papayag nang magpapasok sa palasyo.

Nagawa lahat ni Psyche ang ipinaliwanag ng tore. Pinaunlakan din ni Proserpine ang kahilingan ni Venus. Agad nakabalik si Psyche nang mas mabilis pa kaysa kaniyang pagbaba.

Gayunman, nasubok muli ang karupukan ni Psyche. Sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si Cupid sa kaniya, natukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nang buksan niya ito, tila walang laman subalit nakadama siya ng matinding panghihina at agad nakatulog. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupid. Sabik na siyang makita ang kaniyang asawa subalit ibinilanggo siya ng kaniyang ina. Mahirap bihagin ang pagmamahal. Kaya humanap si Cupid ng paraan upang makatakas.

Nakita niya ang bukas na bintana at doon siya nakatakas. Nahanap niya agad si Psyche malapit sa palasyo. Agad niyang pinawi ang pagtulog ng asawa at agad sinilid ang gayuma sa kahon. Bahagya niyang tinusok ng kaniyang busog si Psyche upang magising.

Pinagalitan niyang muli ang kaniyang asawa dahil sa pagiging mausisa nito na humantong muli sa kaniyang kapahamakan. Sinabi niyang magtungo si Psyche sa kaniyang ina at ibigay ang kahon.

Dito na magtatapos ang pagpapahirap ng kaniyang ina. Masayang nagtungo si Psyche sa palasyo samantalang si Cupid naman ay lumipad patungo sa kaharian ni Jupiter, ang diyos ng mga diyos at tao. Hiniling niya na tiyaking hindi na sila gagambalain ng kaniyang ina.

Pumayag si Jupiter. Ipinahayag niya sa lahat na si Cupid at Psyche ay pormal nang ikinasal at wala nang dapat gumambala sa kanila maging si Venus. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga diyos. Dito iniabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosia , ang pagkain ng mga diyos upang maging imortal.

Naging panatag na rin si Venus na maging manugang si Psyche sapagkat isa na itong diyosa. At kung maninirahan na ang manugang sa kaharian ng mga diyos, hindi na muling makagagambala si Psyche sa pagsamba ng tao kay Venus. Ang pag-ibig Cupid , at kaluluwa Psyche ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman.

Gamitin ang letrang nasa krusigrama bilang karagdagang palatandaan upang matukoy ang salita. Gamitin sa makabuluhang pangungusap ang nahulaang mga salita.

Pahalang Pababa 1. Pagsusuri sa Tauhan 1. Suriin ang katangian nina Cupid at Psyche. Tukuyin ang kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Gawin sa iyong sagutang papel. Ano ang pagkakamaling ginawa ni Psyche na nagdulot ng mabigat na suliranin sa kaniyang buhay?

Bakit gayon na lamang ang inggit at galit ni Venus kay Psyche? Bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang pagkatao kay Psyche? Bakit sa wakas ay naging panatag na ang kalooban ni Venus na maging manugang si Psyche? Bilang isang diyosa, ano ang hindi magandang katangian ni Venus?

Pagkukuro-kuro 1. Kung ikaw si Psyche, tatanggapin mo rin ba ang mga hamon ni Venus para sa pag-ibig? Magbigay ng sariling reaksiyon sa pahayag ni Cupid na: Sa iyong paniniwala kailangan bang paghirapan ng tao sa mundo ang pagpunta o lugar niya sa langit? Batay sa talakayang Gamit ng mga mitolohiya sa bahaging Tuklasin, anong gamit ng mitolohiyang Cupid at Psyche?

Gamitin ang grapikong representasyon sa pagpapahayag ng iyong kaisipan. Kulturang Masasalamin Tukuyin ang masasalaming kultura ng mga taga-Rome sa akdang binasa. Suriin ang pagkakahawig nito sa kultura ng mga Pilipino. Gawing batayan ang halimbawang naibigay. Pagsanib ng Gramatika at Retorika Babasahin mo naman ang isang mito mula sa Ifugao. Pag-aaralan mo kung paano nakatutulong ang mitolohiya ng Rome sa pagpapaunlad ng Panitikang Pilipino at kung paano nakatutulong ang pandiwa sa pagpapahayag ng aksiyon, karanasan, at pangyayari buhat sa binasang mito o ng mga kauri nito.

Kultura ng mga Taga- Rome Halimbawa: Pagbibigay ng mga mortal ng alay sa mga diyos at diyosa upang sila ay pagpalain Kulturang Pilipino Halimbawa: Maria Luisa B.

Pero halika muna, mag-momma tayo at saka natin isipin kung ano ang dapat nating gawin. Pumunta siya sa Ibyong, dumaan sa Poitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Nahbah, Baninan. Tumawid siya sa ilog ng Kinakin at narating niya ang lawa sa Ayangan.

Nakakita siya ng igat sa lawa. Narating niya ang lawa sa Lagud. Nakita niya roon ang isang buwaya. Nilabanan niya ang pangangatog ng kaniyang tuhod. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain; bago mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Sa wakas ay narating niya ang tahanan ng mga diyos na sina Ngilin, Bumabakker, at iba pang mga diyos.

Labis siyang napagod kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon hinintay ang mga diyos. Lingid sa kaniyang kaalaman, nasa loob lamang ng bahay si Bumabbaker. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. Nagbigay sila ng regalong baboy, manok at kalabaw. Doon ka namin tuturuan ng ritwal na Bu-ad upang mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay.

Tinuruan nila ang mag-asawa ng panalanging dapat nilang sambitin sa pagsasagawa ng ritwal na Bu-ad. Isinagawa ni Wigan at Bugan ang ritwal at pinasalamatan ang kanilang mga diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ng kaligayahan ang mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan. Hamon sa Pag-unawa Sagutin ang mga tanong. Sino sina Wigan at Bugan batay sa mitong Ifugao? Ninais ba talaga ni Bugan na mamatay? Ano ang kultura ng mga Pilipino na masasalamin sa epikong ito?

Batay sa iyong nabasa, masasabi mo bang may impluwensiya na ang mga mitolohiya ng mga taga-Rome sa, mga mitolohiya ng Pilipinas? Pangtuwiranan ang sagot? Ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksiyon, karanasan, at pangyayari. Gamit ng Pandiwa: Naglakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga diyos.

Tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. Isagawa mo ang sumusunod na pagsasanay upang mahasa ang iyong kasanayan kung paano mo mabisang magagamit ang pandiwa. Pagsasanay 1: Sipiin ang sumusunod na pangungusap sa sagutang papel.

Isulat sa patlang kung ang pandiwang may salungguhit ay ginamit bilang aksiyon, karanasan, o pangyayari. Ginawa ni Psyche ang lahat upang maipaglaban ang kaniyang pagmamahal kay Cupid. Labis na nanibugho si Venus sa kagandahan ni Psyche.

Nalungkot si Bantugan sa utos ng hari kaya minabuti niyang lumayo na lamang. Umibig ang lahat ng kakabaihan kay Bantugan. Hindi nasiyahan si Jupiter sa ginawang pagpapahirap ni Venus kay Psyche.

Lalong sumidhi ang pagseselos niya kay Psyche. Ibinuhos niya sa harap ni Psyche ang isang malakng lalagyan na puno. Umuwi siya sa kaharian ni Venus. Dahil sa paghihirap natukso siyang tumalon. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa.

Sa ganitong sitwasyon may tagaranas ng damdamin o saloobin. Tumawa si Bumabbaker sa paliwanag ni Bugan. Nalungkot ang lahat nang mabalitaan ang masamang nangyayari.

Sumasaya ang mukha ni Venus sa nakikita niya sa paligid. Nalunod ang mga tao sa matinding baha. Bumuo ng tiglilimang pangungusap na may pandiwang ginamit bilang aksiyon, pangyayari, at karanasan.

Lumikha ang mga taga-Rome ng bagong mitolohiya batay sa mitolohiya ng mga Greek. Nalusaw ng modernisasyon ang karamihan sa mga katutubong kultura ng mga Pilipino. Natuwa si Cupid sa tagumpay ni Psyche. Pagsasanay 3: Magsagawa ng isang panayam sa isang lolo o lola sa inyong pamilya o komunidad.

Magpakuwento sa kanila ng mga mito o iba pang kauri nito. Isulat at isalaysay muli ang mito ayon sa iyong pagkakaunawa. Pagnilyan at Unawain Balikan ang Gawain 2. Napunan mo na ang hanay ng Alam at Nais Malaman, ngayon naman ay punan mo ang hanay ng Natutuhan. Sagutin ang gabay na tanong. Alam Nais Malaman Natutuhan a. Handang- handa ka nang sagutin ang ibinigay sa iyo sa panimula ng aralin. Sagutin ang sumusunod na tanong.

Paano magagamit ang pandiwa sa pagsasalaysay ng mito o ng kauri nito? Paano nakatutulong ang mitolohiya ng Rome sa pagpapaunlad ng panitikang Pilipino?

Ilipat Guro ka ng Filipino. Isa sa mga layunin mo bilang guro ng panitikan ay ang panatilihin at buhayin ang mga sinaunang panitikan ng Pilipinas.

Nagsagawa ka ng pananaliksik tungkol sa mga mito sa inyong rehiyon. Muli mo itong isinalaysay at isinulat. Magsagawa ka ng isang proyektong pangkomunidad na pagtuturo sa mga bata sa napili mong pamayanan o baranggay. Ikuwento mo sa mga bata ang mga nasaliksik mong mito upang kapulutan nila ng aral sa buhay at paghuhugutan ng pag-asa. Tiyakin na ang pagsasalaysay na gagawin ay nakabatay sa sumusunod na pamantayan: Wastong Pagbigkas Hikayat sa madla Ang pangunahing katangian ng sanaysay ay ang pagsasalita mismo ng may- akda sa akda.

Ipinapahayag ng kumatha ang sariling pangmalas, ang kaniyang pagkukuro, at damdamin. Sa Aralin 1. Bahagi rin ng aralin ang pagtalakay sa mga ekspresiyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw na makatutulong para sa malalim na pag-unawa sa paksang nais ipabatid ng babasahing sanaysay. Bilang pangwakas na gawain sa aralin, inaasahang makagagawa ka ng isang photo essay na magtatampok sa napapanahong isyu ng alinmang bansa sa Mediterranean.

Ang photo essay ay itataya sa sumusunod na pamantayan: Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang masasagot mo nang may pag- unawa ang mga pokus na tanong na: Paano makatutulong ang sanaysay na magkaroon ng kamalayan sa kultura at kaugalian ng isang bansa upang makabuo ng sariling pananaw? At paano mabisang magagamit ang mga ekspresiyong nagpapahayag sa pagbibigay ng pananaw?

Aralin 1. Enrijo B. Naglalahad All rights reserved. At paano mabisang magagamit ang mga ekspresiyong pagpapahayag sa pagbibigay ng pananaw? Gawin ang sumusunod upang masagot ang mga tanong na ito. Tala-Kaalaman Basahin ang ilang bahagi ng isang sanaysay. Gamitin ang talahanayan sa pagsagot.

Saang bahagi ito matatagpuan? At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo kung gaano dapat mabatid o hindi mabatid ang tungkol sa ating kalikasan. May mga taong naninirahan sa yungib na may bukas na bunganga patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito.

Ito ang kabuuan ng alegorya, ang sabi ko; maaari mong dagdagan mahal kong Glaucon sa mga dating katuwiran. Ang bilangguan ay mundo ng paningin, ang ilaw ng apoy ay ang araw. Hindi mo ako mamamali kung pagpapakahulugan mo na ang paglalakbay papataas ay maging pag- ahon ng kaluluwa patungo sa intelektuwal namundobataysamahina kong paniniwala. Yugto ng Pagkatuto All rights reserved. Pagtibayin ang Palagay Batay sa larawan, dugtungan ang pahayag sa speech balloon ng iyong nabuong konsepto, o pananaw gamit ang mga ekspresiyon ng pagpapahayag.

Inaasahan ko na nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa nakapaloob na pananaw at kamalayang panlipunan taglay sa binasang bahagi ng sanaysay at mga ekspresiyong ginagamit sa pagbuo ng sariling pananaw. Maaari mo nang ipagpatuloy ang pag-aaral.

Karaniwang ang paksa ng mga sanaysay ay tungkol sa mga kaisipan at bagay-bagay na maaaring kapulutan ng mga impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng sariling pananaw. Nagtataglay ang sanaysay ng tatlong mahahalagang bahagi o balangkas: WAKAS — Nakapaloob sa bahaging ito ang kabuuan ng sanaysay, ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan, at katuwirang inisa-isa sa katawan ng akda. Ang Tema ay ang sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa.

Bawat bahagi ng akda ay nagpapalinaw ng temang ito. Dito sa Pilipinas ang asawang babae ang siyang naghahawak ng susi. Ang lahat ng kinikita ng asawa ay ibinibigay sa kanya upang ingatan at gugulin sa wastong paraan. Anyo at Estruktura — Ang anyo at estruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay.

Panimula Sadyang isang hamon ang buhay ngayon. Kailangang harapin ito nang buong tatag. Katawan Ngayong bata ka pa dapat ay mulat ka sa nagaganap sa kapaligiran mo.

Masdan ang ilang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay o gilid ng mga gusali. Kontento na sila sa paghingi o pasahod-sahod ng kamay, naglilimos sa mga nagdaraan. Pero may magagawa ka pa upang hindi sila maging pabigat sa lipunan. Ang isang mungkahi ay ang pagbibigay ng kaalaman sa kanila kung paano tutuklasin ang kanilang natatagong galing na maaaring maging puhunan nila ng pagkakaroon ng munting negosyo. Dapat mulat ka sa nagaganap sa iyong kapaligiran. Wika at Estilo — Ang uri at antas ng wika at estilo ng pagkakagamit nito ay nakaaapekto rin sa pag-unawa ng mambabasa, higit na mabuting gumamit ng simple, natural, at matapat na mga pahayag.

Masasalamin mo rin ang pilosopiyang pinagbatayan niya mula sa paksang kaniyang tinalakay sa sanaysay. Gayundin, bigyan mo ng pansin kung paano nakatutulong ang sanaysay sa pagbuo ng sariling pananaw at paano ito magagamit upang magkaroon ng kamalayan sa kultura at kaugalian ng isang bansa.

Ang sanaysay na ito ay salaysay ukol sa dalawang taong nag-uusap: Enrijo At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan: May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sa di kalayuan, sa taas at likod nila ay may apoy na nagliliyab, sa pagitan ng apoy at mga bilanggo may daang papataas.

Kung ang paningin mo ay dadako sa mababang pader nito, maihahalintulad ito sa isang tabing na pinagtatanghalan ng mga puppet. Nasilayan ko.

At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga dingding na may dala- dalang mga monumento at larawan ng mga hayop na likha sa kahoy at bato? Ang iba sa kanila ay nagsasalita, ang iba ay tahimik. Naipakita mo sa akin ang kakaiba nilang imahe. Sila nga ay kakaibang mga bilanggo. Sadyang mahirap ang buhay ngayon. Larawan ng Buhay — Nailalarawan ang buhay sa isang makatotohanang salaysay, masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may-akda.

Damdamin — Naipapahayag ng isang magaling na may-akda ang kaniyang damdamin nang may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan. Himig — Nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin. Maaaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Totoo, ang sabi niya, paano nila makikita ang ano man kung hindi sila pinahihintulutang gumalaw maging ang kanilang mga ulo?

At may mga bagay na dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino? Oo, sabi niya. Tunay nga. At sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingawngaw mula sa ibang dako, hindi ba nila natitiyak na baka guniguni lamang ito ng isang dumaan at may ipinagpapalagay tungkol sa pinagmumulan ng tinig? Walang tanong-tanong, ang tugon. Sa kanila, ang sabi ko, ang katotohanan ay walang kahulugan kundi ang anino ng mga imahe.

Iyan ang tiyak. Ngayon, balikan muli natin kung ano ang likas na magaganap kung sakaling ang mga bilanggo ay maging malaya at di maaabuso sa kanilang pagkakamali. Sa una, kung ang isa sa kanila ay mapalalaya at biglang tumayo, lumingon, lumakad at tumingin patungo sa liwanag. Magdurusa sa sobrang sakit. Ito mismo ang magpapalungkot sa kaniya. Gayundin hindi niya makikita ang dati niyang kalagayan sapagkat ang tanging nakikita niya ay mga anino lamang.

Pagkatapos isaisip, tinuran ng isa na ang kaniyang nakita noong una ay guniguni lamang, ngunit ngayon, siya ay papalapit na sa pagkatao. Nakikita niya, mayroon na siyang maliwanag na pananaw- ano ang magiging tugon niya? Hindi ba siya nagugulumihanan?

Hindi kaya siya mahumaling na ang anino na kaniyang nakita noong una ay mas tunay kaysa mga bagay na nakikita niya sa kasalukuyan?

Malayong katotohanan. Learner's Material, View Filipino. Grade Philippine News for the Filipino Global Community What we can really assure from the part of DepEd-7 is that we are really working hard to of classrooms from Kindergarten to Grade 10, thus, repair programs have been continuous.

Filipino Learning Material. Included on this latest downloads are quarterly e-class record templates from grades 1 to 3, grades 4 to 6 and grade 7 to 10, e-class record manuals and user. To download these learners' materials, click on the link to view the file on Google Drive Viewer and download it from there.

Una — Ikatlong Markahan i would like to have a copy of 5thth quarter in mathematics. April GE-1" '9- Fails. DepED Memorandum No.Pagsapit ng gabi nangyari nga ang inaasahan niya.

Siya ay palagiang nag-aalay ng marubdob na panalangin sa mga diyos subalit wala sa kanila ang nais maging kaaway si Venus. Itinuring ng mga Sinaunang Taga-Rome na nangyari sa kanilang kasaysayan ang nilalaman ng mga mito kahit ang mga ito ay mahimala at may elementong supernatural. English G10 LM - Q1. Pagsasanib ng Gramatika at Retorika Suriin ang mga pangungusap na hango sa sanaysay: Included on this latest downloads are quarterly e-class record templates from grades 1 to 3, grades 4 to 6 and grade 7 to 10, e-class record manuals and user.

GE-1" '9- Fails. Gayundin hindi niya makikita ang dati niyang kalagayan sapagkat ang tanging nakikita niya ay mga anino lamang.

RISA from Brighton
Please check my other articles. I have a variety of hobbies, like mini rugby. I fancy exploring ePub and PDF books only .